วางพวงหรีด มอบเงินค่าจัดการศพ และมอบเงินศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

อรพินท์ งิ้วแดง