วางพวงหรีดและมอบเงินศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ณัฐพร เอียมสอาด