วางพวงหรีดและมอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ประยูร ดอกหอม