ร่วมต้อนรับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก โกศล ประทุมชาติ)

ต้อนรับที่ปรึกษา รมต.กระทรวงศึกษา