มอบเงินค่าจัดศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

สุรสิทธิ์ จงสุข