มอบเงินค่าจัดการศพ และเงินค่าใช้จ่ายในการร่วมบำเพ็ญการกุศล สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นางนารี  มหิกุล