มอบเงินค่าจัดการศพ และเงินค่าศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ปลั่ง เขื่อนธะนะ