มอบเงินค่าจัดการศพ เงินค่าศาสนพิธิ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

ธีรศักดิ์ เหมืองจา