มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

ด.ต.มังกร บริบูรณ์