มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

ร.ต.ท.ณฐพล สวรรค์ไตรภพ