มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

จ.ส.อ.สุเนตร ประเสริฐสังข์