มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

ฟองจันทร์ เค้าฝาย