มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

มอบเช็ค ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ชลิต สุวรรณกาศ