มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

มอบเช็คจำรัส กะวิสาร