มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

มาฆะฤทธิ์ โพธิ์ทองคำ