มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วิทยา อริยะศักดิ์