มอบเงินค่าจัดการศพ สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

มอบเช็ควันเพ็ญ แก่นจันทร์