มอบเงินค่าจัดการศพและพวงหรีด

ทองอ่อน
นายสมบุญ รอบเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพ
จำนวน 200,000 บาท และพวงหรีด ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้เสียชีวิตราย นางสาวทองอ่อน วังโพธิ์ สมาชิกทดรองจ่าย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่