มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ชัยรัตน์  มาจันทร์