มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

น.ท.สมัคร ชวลิตชีวิน