มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ตุ้ม จันทร์สาส์น