มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

วันเพ็ญ  ฐานะวุฒิพงศ์