มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

สุทัศน์  เนืองนิตย์