มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

สันติ พลนิรันดร์