มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

จันทร์ ปันต่า