มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

อำพัน สร้อยสังวรณ์