มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

สมศักดิ์  ยอดยิ่ง