มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

เพ็ญพรรณ เพ็ชรภักดิ์