มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ลาวัณย์ วงศ์ชัยพานิชย์1