มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

ศุภรักษ์  กลางหนอง