มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

มิ่ง จันทร์สี