มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นางพิมพ์ภัค วงศ์พิริยะสิริ สมาชิก ช.พ.ค.
สังกัด โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัฒนาประชาอุปถัมภ์ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดแพร่

พิมพ์ภัค