มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
จำนวน 200,000 บาท ผู้ถึงแก่กรรม นายสงกราน สักดี และเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท
ผู้ถึงแก่กรรม นางราตรี สักดี สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 2 ให้กับทายาท เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

สงกรานราตรี

สงกรานราตรี1