มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค

ศรีวุฒ

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นายศรีวุฒ ถานะวุฒิพงค์ สมาชิก ช.พ.ค. สังกัด สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่