มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

รัชนี ชันนนถี

รัชนี ชันนนถี1

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 200,000 บาท และเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส. จำนวน 100,000 บาท ให้กับทายาทสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ผู้ถึงแก่กรรม กรณี นางรัชนี ชัยนนถี สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. สังกัด บำนาญ สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่