มอบพวงหรีด เงินค่าจัดการศพ และเงินค่าศาสนพิธี สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม

สมศรี เทพิกัน