ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

ประชุมกศนแพร่61