ขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินร่วมรับฟังและเข้าร่วมโครงการพักชำระหนัี้ตามมาตรการ “ประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาหนี่้สินประชาชน”