การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559

หน้าปก

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 แก่นักเรียน  ที่มีฐานะยากจน เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นเรียนที่ 3-4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพทุกสังกัด จังหวัดละ 1 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง ส่งแบบขอรับทุนการศึกษาให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่  ภายในวันที่  15 สิงหาคม  2559