การแข่งขันกีฬาและนันทนาการ ครั้งที่ 2

งานกีฬาผู้สูงอายุ61