การระบุสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. กรณีกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

การเปลี่ยนแปลงระบุกรณีกู้เงิน