การระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว “ต้องกระทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่”

159890123_1537681909754617_52261717408242443_o