การมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ช่วยเหลือบุตร

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแพร่ จำนวน 3 ทุน ดังนี้ (1) นายวิชชากร ขอนดอก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (2)นางสาวเบญญาพร กาวีวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (3)นางสาวสุุพิชญา เสียงดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่