การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่

วันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายสุพจน์ จงสุขวรากุล
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ รอบระยะเวลา 1 ปี ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยมีเทียนชัย จูเจี่ย เป็นประธานกรรมการ
ประเมิน5
ประเมิน1
ประเมิน2
ประเมิน3
ประเมิน4