การประเมินความพึงพอใจ ผอ.สกสค.จังหวัด

เรียน สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทุกท่าน ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้แจ้งให้สำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่
ดำเนินการประเมินความพึงพอใจ ผอ.สกสค.จังหวัด ทางแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคู่มือที่แนบมาพร้อมนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 มกราคม พ.ศ. 2561 จึงขอความอนุเคราะห์สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจตามคู่มือ ขอขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
พึงพอใจ