การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมฌานปกิจสงเคราะห์ครูแพร่ (ส.ค.พร.)

ประชุม ส.ค.พร