การประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564

ประชุมแก้ไขปัญาหนี้สินครู