การประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ 16 จังหวัด ภาคเหนือ

ประชุมลำพูน61