การประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดแพร่

ประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานศูนย์พิทักษ์