การประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561

นายสุพจน์ จงสุขวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

กรรมการ161

กรรมการ1612

กรรมการ1613

กรรมการ1614